معین توس شرکت

دستگاه های نوار چسبان

سریع ترین دستگاه موجود در بازار جهت عملیات چسب زنی و شروع به کار در حداکثر زمان 9 دقیقه

IMG_4630

نوارچسبان 6 ایستگاه (کوشش 1)

نمایشگر و کنترل تمام لمسی به زبان فارسی
سیستم چسب زن با مکانیزم ریزش چسب از بالا با حداقل مصرف چسب و ضد ته دیگ
سیستم اره سر و ته زن با موتور 18000 دور
سیستم فرز لبه نوار با استفاده از دو موتور 18000 دور
سیستم لیسه R و سطح اختصاصی و کاربردی معین توس
سیستم پولیش سطح نوار جهت براق کردن نوار فرز شده
سیستم مترکن کار و نوار به صورت همزمان
سیستم پیش گرم کن کار جهت افزایش قدرت چسبندگی نوار در هوای سرد
امکان تنظیم اتوماتیک دستگاه و تغییر وضعیت فرز و لیسه جهت استفاده از نوار با ضخامت های مختلف فقط با لمس یک نقطه
سیستم برق و کنترل با استفاده از PLC و ماژول ترموستات
سیستم مانیتورینگ با استفاده از اچ ام آی ((HMI اختصاصی کاملا فارسی معین توس با امکانات ذیل :
نمایش دمای جاری و نهایی مخزن چسب و المنت ها و امکان تغییر دمای نهایی
نمایش متراژ نوار مصرفی و کار عبوری و امکان صفر کردن آن ها
امکان خاموش و روشن نمودن پیشگرم کن, مخزن چسب, موتور های دور بالا و پولیش از روی صفحه HMI
نمایش لحظه ای تمامی هشدار های مختلف و ثبت تعداد هر هشدار و زمان اتفاق آن جهت رفع عیب دستگاه
نمایش وضعیت ورودی ها و تست خروجی ها
تنظیم پارامتر های کنترلی
سریع ترین دستگاه موجود در بازار جهت عملیات چسب زنی و شروع به کار در حداکثر زمان 9 دقیقه

ایستگاه اول : پیش گرم کن و متر کن
ایستگاه دوم : چسب زن
ایستگاه سوم : سر و ته زن
ایستگاه چهارم : فرز بالا و پایین نوار
ایستگاه پنجم : لیسه سطح و آر
ایستگاه ششم : پولیش نوار

IMG_4675

نوارچسبان 6 ایستگاه (کوشش 2)

نمایشگر و کنترل تمام لمسی به زبان فارسی
سیستم چسب زن با مکانیزم ریزش چسب از بالا با حداقل مصرف چسب و ضد ته دیگ
سیستم اره سر و ته زن با دو عدد موتور مجزا 18000 دور
سیستم فرز لبه نوار با استفاده از دو موتور 18000 دور
سیستم لیسه R و سطح اختصاصی و کاربردی معین توس
سیستم پولیش سطح نوار جهت براق کردن نوار فرز شده
سیستم مترکن کار و نوار به صورت همزمان
سیستم پیش گرم کن کار جهت افزایش قدرت چسبندگی نوار در هوای سرد
امکان تنظیم اتوماتیک دستگاه و تغییر وضعیت فرز و لیسه جهت استفاده از نوار با ضخامت های مختلف فقط با لمس یک نقطه
سیستم برق و کنترل با استفاده از PLC و ماژول ترموستات
سیستم مانیتورینگ با استفاده از اچ ام آی ((HMI اختصاصی کاملا فارسی معین توس با امکانات ذیل :
نمایش دمای جاری و نهایی مخزن چسب و المنت ها و امکان تغییر دمای نهایی
نمایش متراژ نوار مصرفی و کار عبوری و امکان صفر کردن آن ها
امکان خاموش و روشن نمودن پیشگرم کن, مخزن چسب, موتور های دور بالا و پولیش از روی صفحه HMI
نمایش لحظه ای تمامی هشدار های مختلف و ثبت تعداد هر هشدار و زمان اتفاق آن جهت رفع عیب دستگاه
نمایش وضعیت ورودی ها و تست خروجی ها
تنظیم پارامتر های کنترلی
سریع ترین دستگاه موجود در بازار جهت عملیات چسب زنی و شروع به کار در حداکثر زمان 9 دقیقه

ایستگاه اول : پیش گرم کن و متر کن
ایستگاه دوم : چسب زن
ایستگاه سوم : سر و ته زن
ایستگاه چهارم : فرز بالا و پایین نوار
ایستگاه پنجم : لیسه سطح و آر
ایستگاه ششم : پولیش نوار

نوار چسبان 5 ایستگاه (کوشش 1)

نمایشگر و کنترل تمام لمسی به زبان فارسی
سیستم چسب زن با مکانیزم ریزش چسب از بالا با حداقل مصرف چسب و ضد ته دیگ
سیستم اره سر و ته زن با موتور 18000 دور
سیستم فرز لبه نوار با استفاده از دو موتور 18000 دور
سیستم پولیش سطح نوار جهت براق کردن نوار فرز شده
سیستم مترکن کار و نوار به صورت همزمان
سیستم پیش گرم کن کار جهت افزایش قدرت چسبندگی نوار در هوای سرد
امکان تنظیم اتوماتیک دستگاه و تغییر وضعیت فرز جهت استفاده از نوار با ضخامت های مختلف فقط با لمس یک نقطه
سیستم برق و کنترل با استفاده از PLC و ماژول ترموستات
سیستم مانیتورینگ با استفاده از اچ ام آی ((HMI اختصاصی کاملا فارسی معین توس با امکانات ذیل :
نمایش دمای جاری و نهایی مخزن چسب و المنت ها و امکان تغییر دمای نهایی
نمایش متراژ نوار مصرفی و کار عبوری و امکان صفر کردن آن ها
امکان خاموش و روشن نمودن پیشگرم کن, مخزن چسب, موتور های دور بالا و پولیش از روی صفحه HMI
نمایش لحظه ای تمامی هشدار های مختلف و ثبت تعداد هر هشدار و زمان اتفاق آن جهت رفع عیب دستگاه
نمایش وضعیت ورودی ها و تست خروجی ها
تنظیم پارامتر های کنترلی
سریع ترین دستگاه موجود در بازار جهت عملیات چسب زنی و شروع به کار در حداکثر زمان 9 دقیقه

ایستگاه اول : پیش گرم کن و متر کن
ایستگاه دوم : چسب زن
ایستگاه سوم : سر و ته زن
ایستگاه چهارم : فرز بالا و پایین نوار
ایستگاه پنجم : پولیش نوار
قابلیت نصب ایستگاه لیسه سطح و آر را
در صورت سفارش دارد .

نوار چسبان 5 ایستگاه (کوشش 2)

نمایشگر و کنترل تمام لمسی به زبان فارسی
سیستم چسب زن با مکانیزم ریزش چسب از بالا با حداقل مصرف چسب و ضد ته دیگ
سیستم اره سر و ته زن با دو عدد موتور مجزا 18000 دور
سیستم فرز لبه نوار با استفاده از دو موتور 18000 دور
سیستم پولیش سطح نوار جهت براق کردن نوار فرز شده
سیستم مترکن کار و نوار به صورت همزمان
سیستم پیش گرم کن کار جهت افزایش قدرت چسبندگی نوار در هوای سرد
امکان تنظیم اتوماتیک دستگاه و تغییر وضعیت فرز جهت استفاده از نوار با ضخامت های مختلف فقط با لمس یک نقطه
سیستم برق و کنترل با استفاده از PLC و ماژول ترموستات
سیستم مانیتورینگ با استفاده از اچ ام آی ((HMI اختصاصی کاملا فارسی معین توس با امکانات ذیل :
نمایش دمای جاری و نهایی مخزن چسب و المنت ها و امکان تغییر دمای نهایی
نمایش متراژ نوار مصرفی و کار عبوری و امکان صفر کردن آن ها
امکان خاموش و روشن نمودن پیشگرم کن, مخزن چسب, موتور های دور بالا و پولیش از روی صفحه HMI
نمایش لحظه ای تمامی هشدار های مختلف و ثبت تعداد هر هشدار و زمان اتفاق آن جهت رفع عیب دستگاه
نمایش وضعیت ورودی ها و تست خروجی ها
تنظیم پارامتر های کنترلی
سریع ترین دستگاه موجود در بازار جهت عملیات چسب زنی و شروع به کار در حداکثر زمان 9 دقیقه

ایستگاه اول : پیش گرم کن و متر کن
ایستگاه دوم : چسب زن
ایستگاه سوم : سر و ته زن
ایستگاه چهارم : فرز بالا و پایین نوار
ایستگاه پنجم : پولیش نوار
قابلیت نصب ایستگاه لیسه سطح و آر را
در صورت سفارش دارد .

دستگاه نوار چسبان 3 ایستگاه (تلاش)

نمایشگر و کنترل تمام لمسی به زبان فارسی
سیستم چسب زن با مکانیزم ریزش چسب از بالا با حداقل مصرف چسب و ضد ته دیگ
سیستم اره سر و ته زن با موتور 18000 دور
سیستم فرز لبه نوار با استفاده از دو موتور 18000 دور
سیستم پولیش سطح نوار جهت براق کردن نوار فرز شده
امکان تنظیم اتوماتیک دستگاه و تغییر وضعیت فرز جهت استفاده از نوار با ضخامت های مختلف فقط با لمس یک نقطه
سیستم برق و کنترل با استفاده از PLC و ماژول ترموستات
سیستم مانیتورینگ با استفاده از اچ ام آی ((HMI اختصاصی کاملا فارسی معین توس با امکانات ذیل :
نمایش دمای جاری و نهایی مخزن چسب و المنت ها و امکان تغییر دمای نهایی
نمایش متراژ نوار مصرفی و کار عبوری و امکان صفر کردن آن ها در صورت سفارش مشتری
امکان خاموش و روشن نمودن مخزن چسب, موتور های دور بالا و پولیش از روی صفحه HMI
نمایش لحظه ای تمامی هشدار های مختلف و ثبت تعداد هر هشدار و زمان اتفاق آن جهت رفع عیب دستگاه
نمایش وضعیت ورودی ها و تست خروجی ها
تنظیم پارامتر های کنترلی
سریع ترین دستگاه موجود در بازار جهت عملیات چسب زنی و شروع به کار در حداکثر زمان 9 دقیقه

ایستگاه اول : چسب زن
ایستگاه دوم : سر و ته زن
ایستگاه سوم : فرز بالا و پایین نوار
قابلیت نصب ایستگاه پیش گرم کن و
متر کن نوار در صورت سفارش

برای تماشای ویدیو ها وی پی ان خود را فعال کنید

اطلاعات تماس

تلگرام واحد فروش

98-938-048-3921+